کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت )   امروز 10 بهمن ماه ، 1393
 
منوی سایت

 

زندگینامه

Biography

 

کتاب های چاپ شده

Printed books

 

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی(1)

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی (2)

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی (3)

Published articles in local and international journals 1

Published articles in local and international journals 2

  

مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی 1

مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی 2

Scientific papers presented at seminars and conferences

 

فعالیت های آموزشی

Educational Activities

 

 فعالیت های پژوهشی

Research activities

 

 فعالیت های اجرایی

Administrative activities

 


جستجوساعت

آب و هوا

 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی (2)
 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی (2) 

69-اثر بخشی گروه درمانی آموزش حساسیت و تعلیمی بر کاهش میزان اشتباهات مشاوران و روان درمانگران، دکتر شفیع آبادی و همکار ، مجله اندیشه و رفتار ،1389

70-اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1389.

71- تصمیم گیری از دیدگاه قرآن و روان شناسی، دکتر شفیع آبادی و همکار، جلد 2 مجله مجموعه مقالات قرآن و علم روز، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، دانشگاه الزهرا، 1389.

72- گروه درمانگری شناختی- هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش  محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تحولی روان شناسان ایرانی ، 1389.

73- تأثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور برکاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزش قلم چی، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 1389 .

74- بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی سازمانی، 1389 .

75- اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری شادمانی فوردایس برانگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان تیران وکرون در سال تحصیلی 89-1388، نشریه رهنمون، 1389 .

76- تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شغیع آبادی و مقایسه اثر بخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستان های شهر رشت، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، مجله فرهنگ مشاوره ، 1389.

77- Designing   a model  based  mindfulness, no existential  resistance  to  life and  sociability  focusing  on  search  for meaning  in life  in divorced  women, Dr Shafiabadi & et al. Procedia social and Behavioral sciences. 5(2010), 1650-1664.

 78- Effectiveness  Assessment  of  Group  "systematic  motivational  consenting"  )SMC) on  the  Reduction  of  marital  Distress  Rate  in Ira,  Dr Shafiabadi & et al, European Journal of social sciences .volume .15, nov 2010.

79-Quality of life and menopause: developing a theoretical model based on meaning in life self-efficacy beliefs and body image, Dr Shafiabadi & et al, Aging and Mental Health - Decision on Manuscript ID CAMH-2010-0293 -26 Nov 2010.

 80-  A Comparison of  Effectiveness of Group Systematic Counseling (SMC) and Couples communication  program (CCP) to Reduce  the  marital   Distress   in  Iran, Dr Shafiabadi & et al,  European  Journal  of scientific  Research. 2010.

81-نقش باورهای غیرمنطقی بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرتهران، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی،1389 .

82- بررسی مقایسه ای ملاک های همسرگزینی  در زنان ومردان شیرازی در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی- پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره، 1389 .

83- مقایسه اثربخشی دو رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) وراه حل محور در تغییر سطح رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل تهران، فصلنامه زن وجامعه شماره 3، پاییز 1389.

84-  بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به صورت اجتماع پژوهشی برافزایش عزت نفس  دانش آموزان مقطع ابتدایی  شهر تهران ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، تازه ها و پژوهش های مشاوره ، 1389.

85- کیفیت زندگی و یائسگی، تبیین چندعاملی جسمی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه زن: حقوق و توسعه، 1389.

86- تاثیر مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش خستگی عاطفی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، 1389.

87- تاثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایز یافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک شهر تهران. دکتر شفیع آبادی و همکار، فصلنامه تخصصی پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 1389.

88- اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان. دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه روان شناسی تربیتی، سال اول، شماره 4، زمستان 1389.

89- تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل و مهارتهای معنوی و اخلاقی پیش بینی کننده ازدواج موفق در بین زوج های تبریز، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصنامه زن و مطالعات خانواده، سال سوم. شماره هفتم. 1389

90- مقایسه سبک های دلبستگی در مردان متاهل با روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی. دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه و رفتا در روانشناسی بالینی، 1390.

91- بررسی مقایسه ای اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت راه حل مدار، مدل چهاربعدی کفایت اجتماعی و مدل تلفیقی این دو روش بر افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاهی شهر تهران، دکتر شفیع آبادی و همکاران، تازه ها و پژوهش های مشاوره، 1390.

92- دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 5، بهار 1390.

93- اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و درمان فمنیستی بر تغییر حرمت خود و هویت، دکتر شفیع آبادی و همکاران، مجله علمی پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی، سال 41 شماره3، پاییز 1390.

94- اثربخشی آموزش هنرنقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 7، زمستان 1390.

 95-The  impact  of couple  therapy  based on attachment  in deterministic  thinking  and marital  satisfaction among couples, Dr Shafiabadi & et al, International  Journal of Psychology  and  Counseling, 2011.

96-Designing  a structural   model  for predicting  Flexibility and  cohesion  in family  for  married  women  teachers  in education  organization  of Tehran. Dr Shafiabadi & et al, International Journal of   Academic Research, 2011.

97-پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس میزان پرخاشگری و ابراز وجود دانشجویان، دکتر عبدالله شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی پژوهشی سوء مصرف مواد اعتیاد پژوهی، سال 5، شماره 20، زمستان 1390.

98- اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوجین، دکتر عبدالله شفیع آبادی و همکاران، دوفصلنامه علمی پژوهشی مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.

99- بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با فرسودگی شغلی کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، دکتر عبدالله شفیع آبادی و همکاران،  فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، سال جهارم، شماره 11، تابستان 1391.

100-مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه راهبردهای مداخله ای مناسب ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، فصلنامه علمی – پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده  دانشگاه کردستان ، 1390.

101- اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای برافزایش تاب آوری در زوج های دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران، پاییز1390

102- اثربخشی مقایسه ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمنیستی بر هویت زنان سرپرست خانوار، دکتر شفیع آبادی و همکار، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 0. شماره 4. زمستان 1390 (شماره پیاپی، 35).

103- ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی ، دکتر شفیع آبادی ، فکری ، دکتر نورانی پور ، و دکتر احقر، فصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1391

104- مفایسه اثربخشی  مشاوره  به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر سلامت روانی دانشجویان ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، مجله علوم رفتاری ، 1391،

105- اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانوادگی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 13، شماره 3، 1391.

106-رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی،دکتر شفیع آبادی و همکاران، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 13، شماره 3، 1391.

107-Determine and Compare Effectiveness of Entrepreneurship Education based on Multi- Axial Model and Theory of Constraints and Compromises on Learning Entrepreneurship Skills. Original Research Article.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 69, 24 December 2012, Pages 566-570. Dr A. Shafiabadi & et al. WWW.sciencedirect.com. (2012).

  108- Comparison effectiveness stability in two career counselling approaches on entrepreneurship skills over time,Dr Shafiabady &    et al , The European Journal of Social & Behavioural Sciences ,2012, 553-561

 109-اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده ، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی – پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، 1391.

 

110-رابطه بین پرخاشگری ، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی،  دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی – پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دانشگاه    آزاد اسلامی خوراسگان ، 1391.

111-سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاههای روان-شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن. دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 8. پاییز 1391

112-بررسی اثربخشی  رواندرمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 9. زمستان 1391

113- اثربخشی آموزش معنامحور بر عملکرد خانواده زنان متاهل، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، سال دوم، شماره2. تابستان 1391.

114- بررسی تاثیر آموزش معنا-محور بر صمیمیت زناشویی زنان، دکتر شفیع آبادی و همکاران، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال 17. شماره 2 (پی در پی 66). بهار 1392

 115The  effect of group counseling with transactional analysis method on general health, Dr Shafiabadi & Mojgan Emdady , European journal of Experimental Biology ,2013, 3(1),:241-245

 116- بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت های کارآفرینی براساس نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون، دکتر شفیع آبادی وهمکاران، فصلنانه مهارت آموزی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان 1391.

117- بررسی و مقایسه تاثیر دو رویکرد هیجان مدار (EFT) وآموزش ایمن سازی در برابر استرس (SIT) بر کاهش خشم نوجوانان بزهکار، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مشاوره ایران، جلد 11 شماره 41 بهار 1391

118-اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس دختران 13 تا 15 ساله بهزیستی ، دکتر شفیع آبادی و همکار ، فصلنامه روش ها و مدل های روان شناختی ، سال دوم ، شماره نهم ، پاییز 1391،صفحه 30-17.

119-مقایسه صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی مشاوران قومیت های مختلف شهر تهران در ایجاد دانش، آگاهی و مهارت، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی دانشگاه خوارزمی، دوره ششم، شماره 30 پاییز 1391

120-مقایسه اثر بخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه ، دکتر شفیع آبادی و همکاران، فصلنانه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال چهارم ، شماره سیزدهم ، بهار 1392.

121- اثربخشی طرحواره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دکتر شفیع آبادی و همکاران، سال چهارم، بهار 1392

122-بررسی اثربخشی رویکرد درمان هیجان مدار بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و خود-کارآمدی زوج های دانشجو،  فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دکتر شفیع آبادی  و همکاران، سال چهارم، بهار 1392

123- اثربخشی آموزش واقعیت درمانی و مثبت نگری در افزایش سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا،  فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دکتر شفیع آبادی و همکاران، سال چهارم، بهار 1392

124- تلفیق الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی در آموزش کارآفرینی، دکتر شقیع آبادی و همکار، مجله پیشرفت ها در زیست شناسی محیطی 2013-2019

بازديد : 13126 بار
عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

آمار کاربران

مترجم سایت

صفحه اصلي |  جستجو |  دريافت فايل |  آرشيو اخبار |  تماس با ما

استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع "سایت دکتر عبدالله شفیع آبادی" مجاز است  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir

www.mashhadteam.ir